Author: admin_content

Ngày 09.04.2024, Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên tại TP.HCM.Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 đến các Cổ đông của công ty.  Đánh giá chung năm 2023, tình hình kinh tế biến động phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của đại đa số các doanh nghiệp nói chung và Công ty Liên Minh nói riêng. /*! elementor -…

Read More